Bing Pan

Associated Professor

Liang Ji

Technologist

Rui Zhan

Postdoctoral Researcher 

Huiqing Wang

Postdoctoral Researcher 

Manyuan Dong

Postdoctoral Researcher 

Yufei Wu

Doctoral Student

Jianing Gao

Doctoral Student

Qi Zhang

Doctoral Student

Yangkai Xu

Doctoral Student

Huanhuan Cao

Doctoral Student

Jie Chen

Doctoral Student

Wenxin Shan

Doctoral Student

Jiahong Chen

Doctoral Student

Lu Fang

Doctoral Student

Rong Miao

Doctoral Student

Xin Li

Undergraduate Student

Yaobo Zhao (Collaboration)

Technician

Jing Xue (Collaboration)

Postdoctoral Researcher 

Xue Jiang (Collaboration)

Postdoctoral Researcher 

Xiaojie Ren (Collaboration)

Postdoctoral Researcher